Wat is normaal voor een borgstelling?

Wat is normaal voor een borgstelling?

Iedere directeur-grootaandeelhouder weet dat hij privé een borgstelling zal moeten tekenen, wanneer hij een financiering wil hebben voor zijn BV. Financiers zijn namelijk niet vaak bereid een financiering te verstrekken zonder zo’n privé borgstelling. Maar soms blijkt zo’n waarborg niet geldig te zijn en ontspringt de DGA de dans. Met name als de financiering niet binnen de normale bedrijfsuitoefening past.

De wet schrijft voor dat voor het aangaan van een borgstelling toestemming nodig is van de echtgenoot. Is die toestemming niet gegeven, dan is de borgtocht vernietigbaar. Die vernietiging moet gebeuren binnen drie jaar nadat de echtgenoot bekend werd met de borgstelling.

Wordt de borgstelling echter aangegaan voor een financiering die past binnen de normale bedrijfsuitoefening van de BV èn heeft de DGA (al dan niet samen met zijn medebestuurders) de meerderheid van de aandelen, dan is de toestemming van de echtgenoot niet nodig.

Er wordt regelmatig geprocedeerd over de vraag of een financiering paste binnen de normale bedrijfsuitoefening. Uit deze rechtspraak valt af te leiden dat hierbij gekeken moet worden naar het doel van de financiering. Zijn zulke financieringen gangbaar en gebruikelijk voor dit bedrijf?

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden besliste op 15 november 2016 dat een lening die door een verhuurder aan een huurder van een bedrijfspand is verstrekt om de installaties te financieren die noodzakelijk waren voor het kunnen uitoefenen van het bedrijf van de huurder (een kinderspeelparadijs) geen alledaags bankkrediet was en niet diende ter financiering van de exploitatie. Het hof oordeelde dat de financiering dus niet paste binnen de normale bedrijfsuitoefening van de huurder. Voor de door de DGA van de huurder aangegane borgstelling was daarom de toestemming nodig van diens echtgeno(o)t(e). Nu die ontbrak kon de borgtocht vernietigd worden en kon de verhuurder de DGA niet op zijn borgstelling aanspreken.

Voor meer informatie klik hier.

Reageren is niet mogelijk.