Accountant heeft toestemming echtgenoot nodig voor borgstelling

Accountant heeft toestemming echtgenoot nodig voor borgstelling

Wanneer een vennootschap een krediet opneemt om een bedrijf over te nemen of om bedrijfsinstallaties voor een nieuw bedrijf te financieren en de DGA borg gaat staan voor dat krediet, dan heeft hij voor die borgstelling toestemming nodig van zijn echtgenoot. Dat volgt uit uitspraken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In dezelfde lijn besliste dit hof onlangs dat een accountant, die zich met zijn BV wil inkopen in een maatschap en voor de financiering van de te betalen goodwill-som een geldlening opnam, ook toestemming van zijn echtgenoot nodig heeft.

Hoofdregel is dat echtgenoten elkaars toestemming nodig hebben bij het aangaan van een borgstelling. Deze toestemming is niet nodig wanneer het opnemen van het krediet past binnen de normale uitoefening van het bedrijf van de ‘eigen’ BV. Omdat de toestemming het gezin moet beschermen tegen ondoordachte handelingen moet deze uitzondering beperkt worden uitgelegd. Er wordt dus gekeken naar het doel van de financiering. Dat moet vervolgens vergeleken worden met wat normaal is voor het beroep van accountant.

Goodwill-som is niet hetzelfde als kantoorinventaris

Een lening ter financiering van de goodwill-som, waardoor de nieuwe accountant mee zou delen in de toekomstige winsten van de maatschap, past volgens het hof niet binnen de normale bedrijfsuitoefening van een accountant. Een lening voor de aanschaf van kantoorinrichting of een auto of ter vergroting van liquiditeiten wel.

Het hof overwoog:

“5.10 Het beroep van accountant kan (…) op verschillende manieren worden uitgeoefend. Zo kan een accountant in loondienst werken of als zelfstandige het beroep uitoefenen in de vorm van een eenmanszaak of door middel van een besloten vennootschap. Ook kan hij in maatschapsverband werken al dan niet door middel van een besloten vennootschap. Toetreding tot een bestaande maatschap kan bovendien op verschillende manieren plaatsvinden. Naast inkoop in een maatschap door betaling van een bedrag (goodwill-som) ineens, is één of andere vorm van een inklimregeling/inverdienregeling alleszins gebruikelijk.”

Seizoenskrediet

De rechtbank Rotterdam oordeelde eerder dit jaar dat het verstrekken van een seizoenskrediet wel tot de normale bedrijfsuitoefening van de betrokken onderneming behoorde.

Tip voor de praktijk

Vaker dan sommige financiers in de praktijk aannamen, is de toestemming van de echtgenoot nodig voor borgstellingen die de DGA voor ‘zijn’ BV aangaat. Is die toestemming er niet, dan kan de borgstelling door de echtgenoot van de DGA vernietigd worden. Dat moet gebeuren binnen drie jaar nadat de echtgenoot bekend werd met de borgstelling. Kom daarom tijdig in actie en laat uw situatie onderzoeken. Degene die de borgstelling is aangegaan kan deze overigens niet zelf vernietigen. Dat kan alleen zijn echtgenoot doen.

Reageren is niet mogelijk.