Hoe ondernemers teveel betaalde renteopslag terugkrijgen van ING

Hoe ondernemers teveel betaalde renteopslag terugkrijgen van ING

Ondernemers zijn niet blij als de bank de renteopslag op hun euriborlening verhoogt. ING verhoogde in 2014 de renteopslag op de van Nationale Nederlanden overgenomen euriborleningen. Soms ging de opslag zelfs van 1,70% naar 3,10%. Een onaangename verrassing voor de kredietnemers. Maar gelukkig heeft de rechter ING teruggefloten. In deze blog leest u daar meer over. Heeft u ook zo’n lening? Lees hier hoe u de teveel betaalde rente kunt terugvragen.

Het Amsterdamse gerechtshof heeft twee ondernemers in het gelijkgesteld. Zij waren het niet eens met de door ING eenzijdig opgelegde verhogingen van de renteopslag. Eerder had de rechtbank in deze zaken al hetzelfde beslist. Het is niet bekend of ING nog tegen de uitspraak van het gerechtshof bij de Hoge Raad in cassatie gaat.

Hoogte renteopslag moet duidelijk zijn

Het gerechtshof oordeelde dat de door Nationale Nederlanden opgestelde overeenkomsten en algemene voorwaarden geen andere uitleg toelaten dan dat de renteopslag van deze leningen een vast percentage heeft. De bevoegdheid om de renteopslag eenzijdig te wijzigen was niet expliciet opgenomen. Volgens ING stond die bevoegdheid er wel impliciet, omdat ook bepaald was dat de kredietnemer boetevrij tussentijds mocht aflossen wanneer de bank gebruik maakte van het recht om het opslagpercentage te wijzigen. Het gerechtshof vond deze impliciete verwijzing naar de bevoegdheid om de renteopslag te wijzingen niet voldoende.

Kredietnemers mochten vertrouwen op de letterlijke tekst van de overeenkomst

ING voerde nog aan dat het recht om de renteopslag te wijzigen in dergelijke geldleningen gebruikelijk en redelijk is en past bij het commerciële doel van de lening. Maar ook dat betoog werd afgewezen. Volgens het gerechtshof hoefden de kredietnemers niet te begrijpen dat de bank de bevoegdheid wilde hebben om de renteopslag te wijzigen. Zij mochten vertrouwen op de letterlijke tekst van de overeenkomst.

Bank is de bij uitstek deskundige partij

Het hof wijst erop dat de bank bij uitstek de deskundige partij is, die ook de overeenkomst en algemene voorwaarden heeft opgesteld. Van de bank mag verwacht worden dat zij de contractvoorwaarden met zorg opstelt. Kredietnemers behoeven niet te begrijpen dat de bank zich het recht voorbehoudt om de renteopslag te wijzigen als dat niet uitdrukkelijk in de overeenkomst staat.

Bij uitleg van overeenkomsten gaat het om de kenbare bedoelingen van partijen

Het gerechtshof moest dus oordelen over de uitleg van de overeenkomst. Daarbij heeft het gerechtshof enerzijds naar de tekst van de overeenkomst gekeken en anderzijds naar de bredere context van de overeenkomst. Bij de uitleg van overeenkomsten gaat het om de wederzijds kenbare bedoelingen van partijen. Die partijbedoelingen kunnen besloten liggen in de tekst van de overeenkomst, maar ook in de context ervan. Tekst en context wegen niet altijd even zwaar. Er kunnen redenen zijn om de tekst van de overeenkomst zwaarder te laten wegen. Het behoort tot de taak van de rechter om de relatieve zwaarte van tekst en context vast te stellen.

In deze zaak liet het gerechtshof de tekst van de overeenkomst zwaarder wegen. Redenen daarvoor waren:

 • De overeenkomst en algemene voorwaarden zijn opgesteld door de bank
 • De bank is de bij uitstek deskundige partij van wie de nodige zorg mag worden verwacht bij het redigeren van de overeenkomst en algemene voorwaarden
 • Over de inhoud van de overeenkomst is niet onderhandeld

Wie onduidelijke contractbepalingen schrijft is de klos

In deze beslissing zien we ook de contra proferentem-leer terug. Dat houdt in dat een onduidelijke bepaling in een overeenkomst uitgelegd moet worden in het nadeel van degene die deze voorwaarde heeft opgesteld. In overeenkomsten met consumenten wordt de contra proferentem-leer toegepast op grond van de Europese Richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Voor niet-consumenten, zoals de kredietnemers in deze uitspraak van het gerechtshof, is deze contra proferentem-leer niet wettelijk vastgelegd. Rechters zullen er toch rekening mee houden, met name in situaties waarin er sprake is van een verschil in kennis tussen de partijen. In deze zaak pakte dat gunstig uit voor de kredietnemers.

Gedupeerde ondernemers kunnen teveel betaalde rente terugvragen

De door ING van Nationale Nederlanden overgenomen portefeuille betreft ten minste enkele honderden kredietnemers. Deze uitspraak van het gerechtshof geeft hun munitie om zich tegen een eenzijdige opslagverhoging te verzetten. Heeft u ook bij Nationale Nederlanden een lening afgesloten die door ING is overgenomen, dan kunt u met deze belangrijke uitspraak hopelijk uw voordeel doen.

Schrijf om te beginnen een brief aan ING, een zogenaamde ‘stuitingsbrief’.

Tips voor het opstellen van een stuitingsbrief:

 • Wees duidelijk waar het over gaat en wat u wilt
 • Vermeld om welke lening(en) het gaat
 • Neem op dat u het niet eens bent met de opgelegde verhogingen
 • Vraag ING de door u teveel betaalde rente terug te betalen
 • Stuur de brief in elk geval per post, het liefst aangetekend
 • Indien mogelijk ook per e-mail
 • Bewaar zelf een kopie van de door u getekende brief
 • Neem aan het einde van de brief de volgende zin op: “Deze brief is uitdrukkelijk bedoeld om te voorkomen dat onze hierboven bedoelde vordering(en) (kunnen) verjaren en dient door u opgevat te worden als een stuitingsbrief in de zin van artikel 3:317 lid 1 B.W.”

Schakel een advocaat in wanneer ING niet tot terugbetaling overgaat. Die zal op basis van uw specifieke situatie kunnen beoordelen of u voor terugbetaling in aanmerking komt en welke verdere stappen daarvoor nodig zijn.

Samenvatting

ING heeft een lening portefeuille van Nationale Nederlanden overgenomen. Daar zaten ook euriborleningen bij. In een groot aantal gevallen verhoogde ING de rentopslag. Het gerechtshof heeft in twee individuele gevallen bepaald dat deze verhoging niet mocht op grond van de door Nationale Nederlanden opgestelde contractvoorwaarden. Er zijn veel ondernemers die in hetzelfde schuitje zitten. Zij zullen in actie moeten komen, als zij de teveel betaalde rente terug willen krijgen.

Ook interessant: https://bancairegeschillen.nl/geen-verhoging-renteopslagen-op-leningen-nationale-nederlanden/

Reageren is niet mogelijk.